Moon Phase Widget Допоможіть перекласти

Запити щодо перекладу неукраїнізованих програм на українську мову та питання щодо способу українізації українізованих програм...

Moon Phase Widget Допоможіть перекласти

Повідомлення TSpell » 28 березня 2015, 11:34

Усім доброго! Як я не намагався, але так і не зміг перекласти деякі моменти. Молю вас про допомогу, адже робимо спільну справу!


Є такий додаток на Андроїд Moon Phase Widget https://play.google.com/store/apps/deta ... ases&hl=ua
необхідно доперекласти а також підправити перекладене

ЗображенняЗображення


1. Moon Phase Widgets is application for those who realize that Moon is not just rock in the sky, but it is very beautiful phenomena unique to the planet we are living on. Our lives are affected by it every single day and I hope this application can help you better understand it.

Moon Phase Віджет - додаток для тих, хто вважає, що місяць не просто шмат скелі в небі, а дуже гарний феномен, унікальний для планети на якій ми мешкаємо. Кожен божий день він впливає на наші життя і я сподіваюсь, що цей додаток допоможе вам краще це зрозуміти.

2. Aperture - просвіт (Додаток - Місячний календар, можливо це дасть якісь натяки на сенс слова)

3. Enable for accurate representation of the moon as you see it on the sky. - Увімкнути реалістичний місяць, як в небі.ІКОНКИ РОСЛИН (які з'являються в верхньому правому кутку додатка в сприятливий для їх росту день)

4. The Flower Signs, when the Moon is in one of them, activate the growth of flowers. These days are recommended for cultivating those plants whose fruits are, from the botanical point of view, flowers, like artichokes or cauliflower. Of course, they are good for the real flowers too.

Знаки Квіток, коли Місяць в одному з них, активується зростання квітів. У ці дні рекомендовано вирощувати ті рослини, фрукти яких, з точки зору ботаніки, - квітки по типу артишока або кольорової капусти.

5. The energy in the plant is mainly concentrated in the fruits and seeds, these parts develop more actively and so this time is most appropriate for cultivating those plants that are grown for their fruits and seeds (e.g. apples, tomatoes, beans, cereals).

Енергія в рослинах в основному сконцентрована у фруктах та насінні, ці частини розвиваються більш активно, тож цей час є найбільш відповідним для культивації цих рослин які вирощуються з за своїх фруктів та насіння (яблука, томати, боби, злаки тощо).

6. The Leaf Signs, when the Moon is in one of them, promote the growth of the leaf parts of plants. These periods of time are the best for cultivating plants like cabbage, salad or spinach.

Знаки Листків, коли місяць в одному з них, це сприяє росту листяної частини рослини. Цей період часу найбільш сприятливий для вирощування таких рослин, як капуста, салат або шпинат.

7. The Root Signs, when the Moon is in one of them, mark the time when the bark and the underground parts of the plant develop well. This is an appropriate time for cultivating potatoes, carrots, onions and other similar plants.

Знаки Коренів, коли місяць в одному з них, визначають час коли кора і підземні частини рослини добре розвиваються. Це вдалий час для вирощування картоплі , моркви , цибулі та інших подібних рослин.


ЗНАКИ ЗОДІАКА (їх опис), знаходяться в drawer menu

ОВЕН
8. Energy, impulsiveness, impatience; the urge to act despite obstacles. Full of initiative; proactive but typically unable to finish what was started. Aspires to be first, has a strong preference for simple solutions, and an inability to appreciate workarounds — "brakes were invented by cowards".

Енергічний, імпульсивний, нетерплячий; Прагне діяти, незважаючи на перешкоди. Сповнений ініціативою; активний, але, як правило , не в змозі закінчити те, що розпочав. Прагне бути першим, має сильну перевагу для простих рішень, і невміння цінувати обхідні шляхи - "гальма були винайдені слабаками".

ТІЛЕЦЬ
9. Practicality, deliberation, constancy and patience. In many cases, Taurus gives talent to dealing with plants. What Aries has started but abandoned, Taurus can continue for eternity. High capacity for work, especially if there is no need to do several things at once. Loves comfort and the ability to create it. Possesses thriftiness, and a good understanding of the value of things.

Практичність, вдумливість, стабільність та терпіння. У багатьох випадках, Тілець має талан до вирощуванні рослин. Все що Овен розпочав, але покинув, - Тілець може продовжувати протягом вічності. Висока продуктивність в роботі, особливо якщо немає необхідності робити кілька справ одночасно. Любить комфорт і здатність до його налагодження. Ощадливий, добре розуміє цінність речей.

БЛИЗНЮКИ
10. Contactability, flexibility, adaptability, and the ability to do several things at the same time. Has an interest in any kind of information, from newspapers and soap operas to books on math and physics. Talent in languages, wide range of interests, and is changeable, with an inability to concentrate on a single matter.

Контактність, гнучкість , адаптивність і здатність робити кілька речей одночасно. Мають інтерес до будь-якої інформації з газет і мильних опер, книг з математики та фізики. Поліглоти, мають широкий діапазон інтересів і непостійність, яка унеможливлює зосередження на одній справі.

РАК
11. Deep emotions, hidden from others. Needs security, with a private, protected space. Possesses prudence, has a desire and ability to care, nurture and foster. Takes initiative, especially in matters related to home, family, and household. Unpredictable, because their emotions — the main driving force behind their actions — are thoroughly hidden.

Глибокі емоції, приховані від інших. Потребує захисту та приватного простору. Володіє розсудливістю, має бажання і здатність піклуватися, плекати та пестити. Бере на себе ініціативу, особливо в питаннях які пов'язані з домівкою, сім'єю, та побутом. Непередбачуваний, його емоції - головна рушійна сила його дії - це ретельно приховується.

ЛЕВ
12. Brightness, expressiveness, with a desire to show off, to be noticed and praised. High creative potential, with an ability for significant achievements under the influence of inspiration. Desire to leader, and exhibits pride and egocentricity, but also generosity.

Яскравість, виразність, бажання бути поміченим і похваленим. Високий творчий потенціал, з можливістю значних досягнень під впливом натхнення. Бажає бути лідером, демонструє гордість та егоцентризм, але і благородність в той же час.

ДІВА
13. Displays interest in numerous tiny details in the world around them. Has the ability to be captivated by work that would seem unbearably boring to just about everyone else. Loves collecting, studying the inner workings of different mechanisms, and desires diversity in everything, with a need for constant variance when it comes to their sensations. Tend to seem very critical as the result of being able to take note of the tiniest faults. Quite often, has an interest in making healthy lifestyle choices.

Демонструє інтерес до численних дрібничок які її оточують. Повністю поглинається роботою, що, здається нестерпно нудним майже всім оточуючим. Любить колекціонувати, вивчати внутрішню роботу різних механізмів, любить різноманітність у всьому. Швидше, здається дуже важливо, як результат, вчитись на чужих помилках. Досить часто має інтерес у виборі здорового способу життя.

ТЕРЕЗИ
14. Has an interest in partner relationships, communication, and an exchange of opinions. Possesses an inherent need to share joys and troubles with someone else, otherwise joys will seem imperfect and troubles will feel especially bitter. Desires fairness and objectivity, with a tendency to balance everything according to its opposite: black vs white, white vs black; hence, they are often indecisive and hesitant.

Зацікавлені в партнерських відносинах, комунікації, та обміну думками. Володіють невід'ємною потребою ділитись радощами та проблемами з кимось, в іншому випадку радощі будуть здаватись недосконалими і неприємності будуть відчуватись особливо гірко. Бажають справедливості і об'єктивності, з тенденцією збалансувати все відповідно до його протилежності: чорного проти білого, білого проти чорного; отже, вони часто невиразні та нерішучі.

СКОРПІОН
15. Has an intense inner life hidden under a veneer of impassivity. Negative feelings like envy, jealousy, or greed can be especially strong and might require an effort in order to control them and prevent them from over-complicating one's life. They experience increased sexuality, and have a magnetic influence on others that gives them an ability to manipulate them. Interested in everything secret, mysterious, with a desire to penetrate beyond the external shell of events in order to understand their hidden moving forces.

Має інтенсивне внутрішнє життя, замасковане зовнішнім лоском безпристрасності. Негативні почуття, такі як заздрість, ревнощі, чи жадібність можуть бути особливо сильними і потребуватимуть багато зусиль для того, щоб контролювати їх та запобігти від надмірного ускладнення свого життя. У Скорпіонів спостерігається підвищення сексуальності, вони мають магнітний вплив на інших, що дає їм можливість маніпулювати будь-ким. Цікавить все таємне, загадкове, є бажання проникнути за зовнішню оболонку подій, щоб зрозуміти їх приховані рушійні сили.


СТРІЛЕЦЬ
16. Has a very wide range of interests, talents and opinions, with a great desire to experience everything the world has to offer. Has an interest in anything foreign and exotic, from far away. Sagittarius wants to get everything at once, instant gratification, and that can create problems. On the other hand, no other sign can reach the scale of knowledge and the breadth of activities that Sagittarius has.

Має дуже широке коло інтересів, талантів та думок, велике бажання випробувати все що світ може запропонувати. Має інтерес до всього іноземного і екзотичного, з далеких країв. Стрілець хоче отримати все й відразу, миттєве задоволення, і це може принести купу проблем. З іншого боку, жоден інший знак не може досягти таких масштабів знань і широти діяльності, як Стрілець.

КОЗЕРІГ
17. Serious, orderly, ambitious, and an intuitive understanding of the structure of society. Capricorn, even blindfolded, will quickly find the closest social ladder and will immediately try to climb it as high as possible. Has the ability to organize and to be an administrator, loves to make plans and schedules. They possess a respectful attitude towards their seniors and is rather strict with their juniors.

Серйозний, акуратний, амбітний, та інтуїтивно зрозумілий структурою суспільства. Козеріг, навіть із зав'язаними очима, швидко знайде найближчі соціальні сходи і відразу ж спробує піднятися так високо, як тільки можливо. Має можливість організовувати і бути адміністратором, любить будувати плани та графіки. Вони володіють шанобливим ставленням до літніх і досить суворим до підлітків.

ВОДОЛІЙ
18. Displays some eccentricity in combination with a deep, constant interest in some specific area of knowledge or sphere of activity. Loves everything new, unusual, original, and is focused on the future. Inventive, often having an innate ability to deal with technical stuff. Interested in the laws that rule society, and unwilling to be bound by any obligations.

Виявляє деяку ексцентричність в поєднанні з глибоким, постійним інтересом до якоїсь конкретної галузі знань та сфери діяльності. Любить все нове, незвичайне, оригінальне, Водолій орієнтований на майбутнє. Винахідливий, часто має вроджену здатність справлятися з технічними речами. Зацікавлений в законах, які керують суспільством, і не бажає бути пов'язаними будь-якими зобов'язаннями.

РИБИ
19. Separation from reality, emotional openness, ability for compassion and empathise. Spirituality, sensitivity for music, intuition, ability to understand another person without words. Innate mystical understanding, religiousness, philantropy, ability to sacrifice. Lack of practical sense, tendency to create chaos and drift with the current.

Відірваність від реальності, емоційна відкритість, здатність до співчуття та співпереживання. Духовність, чутливість до музики, інтуїції, здатність розуміти іншу людину без слів. Уроджене містичне сприйняття, релігійність, філантропія, здатність до самопожертви. Відсутність практичного сенсу, схильність створювати хаос і плисти за течією.

20. Tropical Zodiac is used in American and Sidereal in European gardening method
TSpell
 

Re: Moon Phase Widget Допоможіть перекласти

Повідомлення 6c6c6 » 29 березня 2015, 18:41

Моє бачення деяких рядків:
TSpell написав:1. Moon Phase Widgets is application for those who realize that Moon is not just rock in the sky, but it is very beautiful phenomena unique to the planet we are living on. Our lives are affected by it every single day and I hope this application can help you better understand it.

Віджет Moon Phase — додаток для тих, хто вважає, що місяць не просто шмат скелі в небі, а дуже гарний феномен, унікальний для планети, на якій ми мешкаємо. Щодня він впливає на наші життя і я сподіваюсь, що цей додаток допоможе вам краще це зрозуміти.

TSpell написав:3. Enable for accurate representation of the moon as you see it on the sky.

Увімкнути реалістичний місяць (як в небі).

TSpell написав:4. The Flower Signs, when the Moon is in one of them, activate the growth of flowers. These days are recommended for cultivating those plants whose fruits are, from the botanical point of view, flowers, like artichokes or cauliflower. Of course, they are good for the real flowers too.

Знаки Квіток, коли Місяць в одному з них, активується зростання квітів. У ці дні рекомендовано вирощувати ті рослини, фрукти яких, з точки зору ботаніки, - квітки по типу артишока або кольорової капусти.

Загальне зауваження: або Знаки квітів (якщо тут йдеться про сузір’я), або Знак „Квітка“ (якщо тут йдеться про іконки).

Якщо місяць у якомусь зі знаків квітів, то активізується їх ріст. У ці дні рекомендовано обробляти ті рослини, плоди яких, з точки зору ботаніки, — квіти, штибу артишоку чи цвітної капусти. Звісно, вони також добрі для звичайних квітів.

TSpell написав:5. The energy in the plant is mainly concentrated in the fruits and seeds, these parts develop more actively and so this time is most appropriate for cultivating those plants that are grown for their fruits and seeds (e.g. apples, tomatoes, beans, cereals).

Енергія в більшості рослин зазвичай концентрується у плодах та насінні. Ці частини розвиваються активніше, тому цей час є сприятливим для обробки тих рослин, що ростуть задля своїх плодів та насіння (наприклад, яблук, помідорів, квасолі, злаків).

TSpell написав:6. The Leaf Signs, when the Moon is in one of them, promote the growth of the leaf parts of plants. These periods of time are the best for cultivating plants like cabbage, salad or spinach.


Якщо місяць у якомусь зі знаків листя, то це сприяє росту листяної частини рослин. Цей час сприятливий для обробки рослин штибу капусти, салату або шпинату.

TSpell написав:7. The Root Signs, when the Moon is in one of them, mark the time when the bark and the underground parts of the plant develop well. This is an appropriate time for cultivating potatoes, carrots, onions and other similar plants.


Якщо місяць у якомусь зі знаків коріння, то це знаменує період гарного розвитку кори та підземної частини рослин. Це сприятливий час для обробки картоплі, моркви, цибулі та подібних рослин.

Далі буде... :crazy:
Зображення
Бувають справжні лідери... а бувають лідераси © гурт „Папа Карло“
Аватар користувача
6c6c6
Адміністрація
 
Повідомлень: 1099
З нами з: 22 січня 2008, 23:13
Звідки: Україна, Кременчук


Re: Moon Phase Widget Допоможіть перекласти

Повідомлення IxI_JOKER_IxI » 28 травня 2015, 09:50

Коли чекати на перекладену версію додатка? Чи автор вже додав українську локалізацію в базу?
Аватар користувача
IxI_JOKER_IxI
 
Повідомлень: 8
З нами з: 27 квітня 2012, 17:22

Re: Moon Phase Widget Допоможіть перекласти

Повідомлення TSpell » 12 червня 2015, 17:39

IxI_JOKER_IxI написав:Коли чекати на перекладену версію додатка? Чи автор вже додав українську локалізацію в базу?

Додав і вже давно. Перевірте будь ласка встановивши його на свій смартфон https://play.google.com/store/apps/deta ... moonphases
TSpell
 

Re: Moon Phase Widget Допоможіть перекласти

Повідомлення TSpell » 12 червня 2015, 18:17

6c6c6 написав:Моє бачення деяких рядків:
TSpell написав:1. Moon Phase Widgets is application for those who realize that Moon is not just rock in the sky, but it is very beautiful phenomena unique to the planet we are living on. Our lives are affected by it every single day and I hope this application can help you better understand it.

Віджет Moon Phase — додаток для тих, хто вважає, що місяць не просто шмат скелі в небі, а дуже гарний феномен, унікальний для планети, на якій ми мешкаємо. Щодня він впливає на наші життя і я сподіваюсь, що цей додаток допоможе вам краще це зрозуміти.

TSpell написав:3. Enable for accurate representation of the moon as you see it on the sky.

Увімкнути реалістичний місяць (як в небі).

TSpell написав:4. The Flower Signs, when the Moon is in one of them, activate the growth of flowers. These days are recommended for cultivating those plants whose fruits are, from the botanical point of view, flowers, like artichokes or cauliflower. Of course, they are good for the real flowers too.

...моркви, цибулі та подібних рослин.

Далі буде... :crazy:


Може вже продовжимо вже?)))
TSpell
 

Re: Moon Phase Widget Допоможіть перекласти

Повідомлення TSpell » 08 січня 2016, 20:42

Браття, чому ж ми такі пасивні!? Давайте все ж нарешті доведемо діло до кінця, а то косий переклад досі присутній у додатку(
Аватар користувача
TSpell
 
Повідомлень: 5
З нами з: 08 січня 2016, 20:10

Re: Moon Phase Widget Допоможіть перекласти

Повідомлення 6c6c6 » 08 січня 2016, 21:44

Мо є бажання перенести в Кравдін? Віднедавна я потрошку став переносити свої проекти і починати нові саме там.
Зображення
Бувають справжні лідери... а бувають лідераси © гурт „Папа Карло“
Аватар користувача
6c6c6
Адміністрація
 
Повідомлень: 1099
З нами з: 22 січня 2008, 23:13
Звідки: Україна, Кременчук


Повернутись до Запити про переклад

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

cron